ลงพื้นที่ชุมชนการท่องเที่ยวเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ (NBS)

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ดร.จตุราพร สีหาบุตร นำนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ ในรายวิชา MICE in GMS Countries จำนวน 43 คน ลงพื้นที่ชุมชนทางการท่องเที่ยวบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อเข้าร่วมเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์และร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ”MICE เพื่อชุมชน”  ปัจจุบันแนวโน้มธุรกิจไมซ์ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้บทบาทความสำคัญด้านการท่องเที่ยวในชุมนท้องถิ่น (Go Local) กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม (Culture Vulture) การแสวงหาเส้นทางใหม่ (Off the Beaten Track) การตระหนักต่อผลกระทบของชุมชน (Community Impact) การรวมเดินทางธุรกิจกับการพักผ่อน (Business+Leisure= Bleisure Trip และเทศกาลการประชุม (The Festivalisation of Meeting)(ที่มา:บทสรุปผู้บริหาร แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและ งานแสดงสินค้านานาชาติ ปี พ.ศ. 2560-2564)นอกจากนักศึกษาได้ศึกษาหัวข้อMICE เพื่อชุมชนแล้ว ยังได้เห็นถึงศักยภาพและการบริหารจัดการของชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์อีกด้วย

          ชุมชนบ้านเดื่อเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน2562 การลงพื้นที่ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการติดตามโครงการการบริการวิชาการของอาจารย์ผู้สอนอีกทางหนึ่งด้วย

ภาพ / ข่าว : ดร.จตุราพร สีหาบุตร

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์


ภาพประกอบ