อ.คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ได้รับเชิญเป็นประธานคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (มมส.)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการทวนสอบหลักสูตรและรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการเงิน คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่าการรับเชิญเป็นคณะกรรมการทวนสอบหลักสูตรและรายวิชาครั้งนี้มีประโยชน์อย่างมากเนื่องจากเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกี่ยวกับการบริการจัดการ และการประกันคุณภาพหลักสูตร (QA)

ภาพข่าว : ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์


ภาพประกอบ