คณะศิลปศาสตร์ ศึกษาดูงาน “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล” ณ กองสื่อสารองค์กร KKU

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. อาจารย์ภควดี ไชยศิริ และคุณดลยา พลเสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 28 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย ในหัวข้อ “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล” ณ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมีคุณธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ได้ทำการต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานอย่างอบอุ่น

การศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร บรรยายถึงความสำคัญของงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนับว่าเป็นพันธกิจสำคัญของกองสื่อสารองค์กร ในลำดับต่อมาคุณวัลยา ภูงาม หัวหน้างานกิจกรรม และคุณพรทิพย์ คำดี หัวหน้างานสื่อสาร ได้บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในงานกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งอธิบายช่องทางที่กองสื่อสารองค์กรใช้ในการสื่อสารข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การสื่อสารผ่านข่าว ผ่านสื่อและสารสนเทศ ผ่านรายการวิทยุ และผ่านสื่อออนไลน์ นอกจากนี้ วิทยากรทั้งสองได้เน้นย้ำถึงความมีใจรักในการทำงาน เนื่องจากงานด้านประชาสัมพันธ์และด้านการสื่อสารเป็นงานที่ละเอียดอ่อน มีเป้าหมายสำคัญคือการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ซึ่งในบางครั้งอาจเกิดปัญหาติดขัดระหว่างการทำงาน ผู้ที่ทำงานในสายงานนี้ต้องยืดหยุ่น รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ต่อมาคุณเบญจมาภรณ์ มามุข นักประชาสัมพันธ์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิทยุ 103 Mhz หลังจากนั้น กองสื่อสารองค์กร ได้เปิดโอกาสให้คณะนักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานและการผลิตสื่อในสถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต (KKU Channel) ณ ห้อง KKU Studio โดยคณะนักศึกษาได้ทดลองจัดรายการด้วยตนเอง ฝึกการควบคุมมุมกล้องและถ่ายทำรายการ ภายใต้การดูแลของคุณณัฐวุฒิ เพชรประไพ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

การศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 944466 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่งกำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานจริง ซึ่งนอกจากความรู้และการฝึกปฎิบัติงานในสถานที่ทำงานจริงแล้ว การศึกษาดูงาน ณ กองสื่อสารองค์กรในครั้งนี้ ยังทำให้คณะนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการทดลองปฎิบัติจริงให้แก่นักศึกษาอย่างยั่งยืน


ภาพประกอบ