สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ จัดโครงการเศรษฐศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ 3 ณ บ้านวังน้ำมอก จ.หนองคาย

วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์  หัวหน้าโครงการ และ ดร.ธีระวุฒิ  ธีตรานนท์ ได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 40 คน จัดทำกิจกรรมออกค่ายพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ณ บ้านวังน้ำมอก ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคายระหว่าง  โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย 1. การปรับปรุงทำนบกันนน้ำหน้าศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนวังน้ำมอก  2. การให้ความรู้แก่นักเรียนบ้านวังน้ำมอกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าและน้ำ 3. การร่วมกิจกรรมปรับปรุงแนวกันไฟป่าชุมชนบริเวณหลังวัดเทสรังสี 4.กิจกรรมฟังธรรมะกับการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ในช่วงดำเนินกิจกรรมได้เกิดไฟป่าขึ้น ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านวังน้ำมอก ทำให้คณะนักศึกษาส่วนหนึ่งได้ร่วมกับชุมชนร่วมในการดับไฟป่าช่วงบ่ายวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563   โดยจากผลดำเนินกิจกรรมทำให้เยาวชนและคนในชุมชนเริ่มตื่นตัวถึงการตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติกันมากขึ้น นับว่าเป็นความสำเร็จของโครงการเศรษฐศาสตร์สู่ชุมชนที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์


ภาพประกอบ