คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ รับฟังบรรยายพิเศษจาก ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 1 มีนาคม 2563  สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ได้เชิญอาจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายในรายวิชาของทั้งหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วยรายวิชา International Economic Cooperation และ Economics of the Global Business Management

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่า การเชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยายในครั้งนี้ ถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการสร้างความร่วมมือและเครือข่าย ด้านวิชาการ ระหว่างทั้ง 2 สถาบัน

ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

 


ภาพประกอบ