หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ ศึกษาดูงานภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ ณ เมืองพัทยา

วันที่ 2-4มีนาคม 2563 หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดย ดร.จตุราพร สีหาบุตร และ ดร.อังต์วรา ณ สุนทร นำนักศึกษาชั้นปีที่2 ศึกษาดูงานภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ ณ เมืองพัทยา ชลบุรี การเดินทางครั้งนี้ นักศึกษาได้รับฟังการบรรยาย และเยี่ยมชมภาคส่วนงานต่างๆของโรงแรมเคปดารา พัทยา โรงแรมระดับ5ดาว บริหารจัดการโดยคนไทย เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์โลกทัศน์ธุรกิจโรงแรมแก่นักศึกษา เห็นถึงการทำงานในแผนกต่างๆของโรงแรม และการบริหารจัดการโรงแรมระดับ 5ดาว

นอกจากนั้นนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานสภาเมืองพัทยาและรับฟังการบรรยาย เสวนา หัวข้อ

“การพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน:พัทยา เมืองจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว” ผู้ร่วมเสวนาคุณปิ่นนาถ เจริญผล  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานพัทยา คุณเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา คุณสินไชย วัฒนศาสตร์สาธร ประธานกรรมาธิการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม สภาเมืองพัทยา คุณธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยาและผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในเครือ Sunshine Group ผู้ดำเนินการเสวนา ดร.จตุราพร สีหาบุตร การเสวนาครั้งนี้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมฟังได้รับฟัง

-สถานการณ์จากโรคระบาดโควิด19 การแก้ปัญหาและการรองรับผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น 

-แง่คิด มุมมองพัทยาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และการท่องเที่ยวในรูปแบบที่คนพัทยาอยากให้เป็น

-สถิติตัวเลขทางการท่องเที่ยวในปัจจุบันและแนวโน้ม

-การบริหารจัดการการท่องเที่ยว การดำเนินกิจกรรมต่างๆและความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

-การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในทิศทางที่ควรจะเป็นของพัทยา:เมืองท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางหลักของโลก

ขอบพระคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงแรมเคปดาราที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายขอบพระคุณวิทยากรการเสวนาทุกท่านที่สละเวลามาร่วมเสวนาและให้ความรู้ขอบพระคุณท่านประธานสภาเมืองพัทยา คุณอนันต์ อังคณาวิศัลย์ที่ให้การต้อนรับและร่วมเสวนาพร้อมให้ข้อเสนอแนะมุมมองด้านการท่องเที่ยวด้วยค่ะขอบพระคุณสภาเมืองพัทยาที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่พร้อมการต้อนรับเป็นอย่างดี

ข่าว : ดร.จตุราพร สีหาบุตร

ภาพ : จากสภาเมืองพัทยาค่ะ

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์