วนค.ร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์จากฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข.

เมื่อวันพุธที่ 26 ก.พ.63 คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์จากฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ โดยได้ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม NK1407 ชั้น 4อาคารสำนักงานบริหาร

เวลา 13.00 น. ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจได้ร่วมเยี่ยมชมศูนย์ Innovation Hub ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 โดยศูนย์ Innovation Hub ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางระบบนิเวศผู้ประกอบการ Startup ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยให้บริการ Service บริการที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงจากภายในและภายนอก ที่ให้คำแนะนำการทำธุรกิจ Startup และนวัตกรรม พร้อมทั้งบริการสถานที่ Co-Innovating Space ที่มี Internet ความเร็วสูงและห้องประชุมย่อย ฟรีตลอด 24 ช.ม. อีกทั้งบริการห้อง Studio ถ่ายภาพ VDO Maker Space ผลิต Prototype บริการจับคู่ทางธุรกิจ ทั้งการหาทีม หรือหาทุน บริการให้ความรู้ อบรม สัมนา สร้างเครือข่ายธุรกิจ Startup และนวัตกรรม

 

 


ภาพประกอบ