ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หน่วยการเงิน งานคลังและพัสดุ ปิดให้บริการด้านการรับ – จ่ายเงิน

ระหว่างวันที่ 7 - 27  เมษายน 2563 หน่วยการเงิน งานคลังและพัสดุ

ปิดให้บริการด้านการรับ – จ่ายเงิน

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ฉบับที่ 2/2563 เรื่องมาตรการการให้บริการด้านการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผู้รับบริการในช่วงการระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 3 เมษายน 2563

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบหนี้สินค้างชำระได้ทางเว็บไซต์ https://smart.nkc.kku.ac.th/ และสามารถชำระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น(วิทยาเขตหนองคาย) เลขที่ 551-3-02657-9 

พร้อมทั้งส่งใบโอนเงินมายัง E-mail : khansa@kku.ac.th   พร้อมระบุข้อมูล ชื่อ.......สกุล.........รหัสนักศึกษา.......หอ......ห้อง.......

การให้บริการตอบคำถาม/ข้อเสนอแนะ 

สามารถติดต่อได้ผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 042-415-616 

มือถือ 095-169-6510 ในวัน และ เวลาราชการเท่านั้น