หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ จัดนำเสนอสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 (ออนไลน์)

วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดนำเสนอสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 14 คน โดยนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติสหกิจในสถานประกอบการโรงแรม สายการบิน บริษัทจัดนำเที่ยว และบริษัทด้าน MICE ในปีนี้ทางหลักสูตร ให้นักศึกษากลับจากการฝึกปฏิบัติก่อนกำหนดเนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 โดยให้กลับมาจัดทำรายงานโครงงานและวิจัยสหกิจร่วมกับการขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ ผลจากการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ในภาพรวมนักศึกษาได้รับประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติสหกิจอย่างเต็มที่ และมีผลตอบรับที่ดีจากสถานประกอบการหลายแห่งที่ยินดีรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานหากไม่ติดขัดจากสถานการณ์โควิด - 19 ผลสรุปการนำเสนอทางหลักสูตรมีการมอบ Best Project ให้แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจดีเด่นและรายงานโครงงานยอดเยี่ยม

การนำเสนอครั้งนี้เป็นการนำเสนอออนไลน์ผ่าน Zoom meeting การนำเสนอผ่านไปอย่างราบรื่นมีการเตรียมความพร้อมศึกษา วิธีการนำเสนอออนไลน์และถือโอกาสเป็นการอวยพรให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาอีกด้วย

นำเสนอข่าวโดย :  อนิรุต สุทธินันท์


ภาพประกอบ