เปิดรับสมัครประมูลผู้ประกอบการร้านค้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการอาหารบำรุงสำเร็จ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีวัตถุประสงค์จะรับสมัครประมูลผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อดำเนินกิจการจำหน่ายอาหารว่าง และอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้