ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า มข. วิทยาเขตหนองคาย (ประกาศ มข.วิทยาเขตหนองคาย ฉบับที่ 8/2563)

      ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (ฉบับที่ 8/2563) เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีวัตถุประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จึงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกระบวนการเข้ารับพิจารณาคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้