วนค.เตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

คณะกรรมการประสานงานด้านบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์” เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แก่คณาจารย์และบุคลากร วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง NKC Innovation Park ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2

คณะกรรมการประสานงานด้านบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และการผลิตสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ซึ่งสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี โดยนำระบบที่มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานในการผลิตสื่อสารสนเทศเพื่อนำไปเผยแพร่และเป็นสื่อการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ทำให้การเรียนรู้ของนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้เร็ว และมีความน่าสนใจ ทำให้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเปิดโลก แห่งการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัดแก่ผู้ที่สนใจเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ โดยการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์มุ่งเน้นให้คณาจารย์และบุคลากรผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ และสามารถผลิตสือการเรียนการสอนออนไลน์และสือการเรียนรู้ด้วยตนเองได้

ในการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน และคณะ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนารายวิชาในระบบ KKU e-Learning” “เครื่องมือเสริมในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์” และ “การประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 20 คน