พิธีลงนาม MOU คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับบริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด

เมื่อวันที่ 15 มิถุนยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้ทำพิธีลงนาม MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับบริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตอันพึงประสงค์ออกรับใช้ผู้ใช้บัณฑิตในหน่วยงานต่างๆ ผ่านการจัดการเรียนการสอนหลากหลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งคณะฯ ได้เล็งเห็นว่า บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด ในฐานะหน่วยงานเอกชนที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตโดยตรง สามารถมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตอันพึงประสงค์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหากมีกิจกรรมทางด้านวิชาการร่วมกัน เพื่อให้พันธกิจในการผลิตบัณฑิตอันพึงประสงค์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาในถาคอุตสาหกรรม

บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลายจึงมีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีนักวิจัย/นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถด้านการแปรรูป วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อีกทั้งยังมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารอันเป็นที่ยอมรับนำมาซึ่งการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรอันเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรมของไทยอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์