ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล อ.คณะสังคมศาสตร์ฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิพากษ์ รายงานภาวะเศรษฐกิจ จังหวัดหนองคาย

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิพากษ์ รายงานภาวะเศรษฐกิจ จังหวัดหนองคาย ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย โดยมีคลังจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าว่า การรับเชิญเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการวิพากษ์ รายงานภาวะเศรษฐกิจ จังหวัดหนองคาย มีประโยชน์กับการเรียน การสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย ของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ของคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นอย่างมาก รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจจังหวัดหนองคาย กับหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดหนองคายอีกด้วย

ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

 


ภาพประกอบ