คณาจารย์ มข. วิทยาเขตหนองคาย เป็นวิทยากรพิเศษให้ บริษัทไทยนำมันสำปะหลัง จำกัด

ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมใหญ่ของ บริษัทไทยนำมันสำปะหลัง จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษเพื่อบรรยายหลักสูตรอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน “เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน (Techniques for coaching and being a supervisor)” ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน จำนวน 20 คน บริษัทไทยนำมันสำปะหลัง จำกัด อ.เมือง จ.อุดรธานี  จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี  โดยหลักสูตรการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1)  เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องบทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของผู้สอนงานจิตวิทยาการสอน ได้ถูกต้อง 

2)  เพื่อให้ผู้รับการฝึก มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์งานเพื่อการสอน การเตรียมการสอนรวมทั้งการวัดและประเมินผลการสอนได้ 

3) เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องบทบาท หน้าที่ และคุณสมบัติของหัวหน้างานการเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานได้ถูกต้อง

ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร. ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์


ภาพประกอบ