หน่วยประชาสัมพันธ์ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 1.นายปาณพล มีเพียร 2.นายอนิรุต สุทธินันท์ 3.นายธีรชัย สุขส่ง ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการสร้างสื่อวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานศาลยุติธรรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย กล่าวเปิดงานโครงการ นางสาวพิมพ์พจี จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดหนองคายและได้รับเกียรติจากนายวชิระ โฆษิตวัฒนกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโลโลยีสารสนเทศ แก่บุคลากรเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม เพิ่มความเชื่อมั่นศรัทธาในการอำนวยความยุติธรรมในรูปแบบของสื่อต่างๆทั้งเอกสาร และคลิปวีดีโอเพื่อสร้างความเข้าใจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์

ภาพ : นายปาณพล มีเพียร ,นายอนิรุต สุทธินันท์ ,นายธีรชัย สุขส่ง

 soj;p


ภาพประกอบ