สัมมนาแผนการดำเนินงานผู้นำนักศึกษา ด้านกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 มิถุนายน 2563 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการสัมมนาแผนการดำเนินงานผู้นำนักศึกษา ด้านกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2563 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์ เป็นประธานเปิดโครงการวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เป็นการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ตัวแทนชุมนุม และองค์การนักศึกษาได้วางแผนกิจกรรมในปีการศึกษา 2563 โดยมีการวางแผนนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาเพื่อนำมาดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด

ภาพ / ข่าว : ปิยวัฒน์ ถึงปัดชา 

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์