อ.สาขาวิชาการท่องเที่ยวผู้แทนสถาบันศึกษา เป็นคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว

ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. กรมการท่องเที่ยว ได้แต่งตั้งผู้แทนสถาบันศึกษา เป็นคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิดาภา สีบุญเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสถาบันการศึกษา เพื่อเข้าร่วมตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ด้วยกรมการท่องเที่ยว ได้ประกาศใช้เรื่องมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้มาตรฐานดังกล่าวเป็นแนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพท่องเที่ยวโดยชุมชนและใช้ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น อีกทั้ง ทำให้ชุมชนท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดี และได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด

ข่าว: จิดาภา สีบุญเรือง

ภาพ: อายุวัฒ ธนาเศรษฐอังกูล

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์


ภาพประกอบ