ประกาศคณะสหวิทยาการ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์ดำเนินกิจการร้านค้า ภายในคณะสหวิทยาการ