คณะสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด ราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด ราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน  “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”  โดยมี คณะผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากรและโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย องค์การนักศึกษาคณะสหวิทยาการพร้อมด้วย หน่วยงานราชการภายในจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทยและประเทศชาติ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งมุ่งเน้นให้มีการผลิตบัณฑิต  การทำวิจัย และการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  และสาขาเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรมอาหาร โดยมีการเรียนการสอนที่เน้นการใช้งานวิจัยและนวัตกรรม เป็นพื้นฐาน จึงเล็งเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่มีการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่และครั้งแรกของชาติไทยที่เลื่องลือในวงการดาราศาสตร์ระดับโลกโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำโดยไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่วินาทีเดียว ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้เทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”คือวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้มีการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ภาพ / ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์   


ภาพประกอบ