นักศึกษาคณะสหวิทยาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย น้อมรำลึกพระคุณครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทุกคณะเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาค การศึกษาใหม่ โดยมีตัวแทนนักศึกษาทุกสาขาๆ ละ 10 คน เข้าร่วมพิธีกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ภายในพิธี มีตัวแทนนักศึกษานำกล่าวบทไหว้ครู พร้อมขับร้องเพลงพระคุณที่สามร่วมกัน หลังจากนั้น ตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขา จาก ตัวแทนองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ได้นำพานธูปเทียน ดอกไม้เข้าไหว้ครู หลังจากเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำทีมผู้บริหารมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาเรียนดี เกรดเฉลี่ยสูงสุด ของแต่ละสาขาวิชาในแต่ละชั้นปี และมอบทุนการศึกษา ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ผู้มีจิตศัทธาและจิตกุศล ได้มอบให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น 


ภาพประกอบ