ประกาศคณะสหวิทยาการ ฉบับที่ 15/2563 เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าภายใน คณะสหวิทยาการ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกระบวนการเข้ารับพิจารณาคัดเลือก