สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปฐมศึกษาหนองคาย เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โรงเรียนในโครงการ โรงเรียนสุจริตและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปฐมศึกษาหนองคาย เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โรงเรียนในโครงการ โรงเรียนสุจริตและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในวันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. – 16.30 น. ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 


ภาพประกอบ