รอบรั่ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1535

            มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ส่งตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมจำหน่ายฉลากและเปิดหลอดกาชาด ประจำปี 2563 เนื่องในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 20.00 น. – 23.00 น. ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ อ.เมืองหนองคาย จ.ห

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1534

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้นำเจลล้างมือที่จัดทำชึ้นโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มอบให้กับให้กับส่วนราชการ ณ จุดตรวจท่าเรือห

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1536

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1407 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการแปลทางธุรกิจ ให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา944241 การแปลทางธุรกิจ 1 จำนวน 80 คน โดยจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพนักแปลและล่าม”

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1532

วันที่ 2-4มีนาคม 2563 หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดย ดร.จตุราพร สีหาบุตร และ ดร.อังต์วรา ณ สุนทร นำนักศึกษาชั้นปีที่2 ศึกษาดูงานภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ ณ เมืองพัทยา ชลบุรี การเดินทางครั้งนี้ นักศึกษาได้รับฟังการบรรยาย

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1529

วันที่ 1 มีนาคม 2563  สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ได้เชิญอาจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายในรายวิชาของทั้งหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1530

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนจังหวัดหนองคาย “กิจกรรมการตรวจความพร้อมของหน่วยงานปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1528

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง KKU NKC Music award 2020 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK2217 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท ในการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1533

เมื่อวันพุธที่ 26 ก.พ.63 คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์จากฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1527

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. ผู้บริหาร พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ครบรอบ 22 ปี ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตรา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1526

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 และวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คณาจารย์สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักย์ ทองเอี่ยม ประธานชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต อาจารย์อภิรดี มิ่งวงศ์ กรรมการและเลขานุการชมรม STRONG และผู้ช่วยศาสตราจารย

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1525

วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์  หัวหน้าโครงการ และ ดร.ธีระวุฒิ  ธีตรานนท์ ได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 40 คน จัดทำกิจกรรมออกค่ายพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ณ บ้านวังน้ำมอก ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนอ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1524

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. อาจารย์ภควดี ไชยศิริ และคุณดลยา พลเสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 28 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย ในหัวข้อ “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล” ณ กองสื่อสารอง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1523

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการทวนสอบหลักสูตรและรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการเงิน คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำภาคต้น ปีกา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1522

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ดร.จตุราพร สีหาบุตร นำนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ ในรายวิชา MICE in GMS Countries จำนวน 43 คน ลงพื้นที่ชุมชนทางการท่องเที่ยวบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อเข้าร่วมเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์และร่วมแสดงความคิดเห็นใ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1521

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และ มหาวิทยาลัยวูลองกอง ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวูลองกอง นำโดย Dr. Martin

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1520

วันที่ 13 – 14 มกราคม 2563 ตามที่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดหนองคาย เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้กิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 7 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK 2217 อาคารเร

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1519

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ ศาลาประจักษศิลปาคม หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนายชานนท์ จันทราศรี หัวหน้างานเทโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันท

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1518

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (13 มกราคม 2563) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS รอบที่ 1 Portfolio หรือการรับแบบโควตาโดยการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน ประกอบไปด้วยโครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการผู้มีศักยภาพสูง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1515

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการสานสัมพันธ์บุคลการวิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมน

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1513

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญจากสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมและวิพากษ์ รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัด ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ จังหวัดหนองคาย ไตรมาสที่ 1 ปี