รอบรั่ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1521

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และ มหาวิทยาลัยวูลองกอง ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวูลองกอง นำโดย Dr. Martin

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1520

วันที่ 13 – 14 มกราคม 2563 ตามที่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดหนองคาย เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้กิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 7 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK 2217 อาคารเร

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1519

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ ศาลาประจักษศิลปาคม หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนายชานนท์ จันทราศรี หัวหน้างานเทโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันท

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1518

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (13 มกราคม 2563) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS รอบที่ 1 Portfolio หรือการรับแบบโควตาโดยการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน ประกอบไปด้วยโครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการผู้มีศักยภาพสูง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1515

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการสานสัมพันธ์บุคลการวิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมน

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1513

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญจากสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมและวิพากษ์ รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัด ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ จังหวัดหนองคาย ไตรมาสที่ 1 ปี

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1507

ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ให้เป็นวิทยากรในโครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลย

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1514

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK2217 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาและบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา บุคคลากร และนักวิจัย มีความรู้ความเข้าใจระบบการจัดเก็บสารเคมีเพื่อให้เกิ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1505

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันค

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1503

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีชื่นชมยินดีบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยในช่วงเช้า เวลา 06.30 – 08.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยรศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1500

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมเป็นกรรมการฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน ในกิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย เพื่อการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ที่จังหวัดหนองคาย โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 1. Half Marathon ระยะ 21 กิโลเม

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1499

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม NK1404 อาคารสำนักงานบริหาร นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เข้ารับทุนการศึกษา "ทุนโปรลีเกิลไทย" จาก บริษัท โปร ลิเกิล แอนด์ ไอ.พี.จำกัด (“บริษัทฯ”) สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายในประเทศไทย และ "ทุนปัญญวุฒิ" และจากครอบครัวปัญญวุฒิ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1498

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม NK 2217 และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัด “โครงการจุดประกาย สำหรับนักเรียนผู้มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1497

นักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business, IB) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้แก่ นางสาวปานทิพย์ นารินทร์ นางสาวสุภาวดี เครือสุวรรณ  นางสาวจิตรศราภรณ์  วรรณปะใด และนางสาวภัทธนนันท์  ขันทะเนตร์ ได้เข้าร่วมแข่งขันโครงการ IDE Accelerator 2019 การบ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1495

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ  คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หัวหน้าโครงการ พร้อมกับ อ.สิริกานต์ สุวรรณผู คณะศิลปศาสตร์  และผู้ช่วยนักวิจัยนำเสนอผลการวิจัยโครงการ”แนวทางการ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1494

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย นายอดิพงษ์ ไชยสิทธิ์ ตัวแทนสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตหนองคาย  เข้าร่วมงานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1493

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์จตุราพร สีหาบุตร นำนักศึกษาในหลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ ชั้นปีที่ 1 รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวและ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชา MICE Management เข้ารับฟังการบรรยายและร่วม workshop “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ MICE C

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1492

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม NK1404 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับกองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมองค์กรการทำงานกับคนญี่ปุ่น โดยมูลนิธิ Human Resources Japan ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับท

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1491

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.62 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ขึ้น ณ บริเวณศาลาพระแก้วริมสระน้ำ วิทยาเขตหนองคาย เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ทั้งนี้มี ผ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1490

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนวิชา 962 451 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL TRADE THEORY AND POLICY) ไปฟังบรรยายพิเศษ ที่