รอบรั่ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1569

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะสหวิทยาการ สาขานิติศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย อาจารย์จักรวาล กลีบบัว และอาจารย์ ดร. อรพรรณ ปางแก้ว เป็นตัวแทนสาขานิติศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในกิจกรรม วันรพี ประจำปี 2563 ณ ศาลจังหวัดหนองคาย เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1566

วันที่พุธที่ 29  กรกฎาคม 2563 ณ ลานหน้าอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ 1 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ขอรับขวัญนักศึกษาใหม่ด้วยประเพณีผูกข้อต่อแขนตามขนมธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของภาคอีสาน โดยมี รองศาสตราจารย์เพีย

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1564

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 57 ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบวิถีใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  แสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ &

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1561

ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. กรมการท่องเที่ยว ได้แต่งตั้งผู้แทนสถาบันศึกษา เป็นคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิดาภา สีบุญเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองค

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1557

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 มิถุนายน 2563 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการสัมมนาแผนการดำเนินงานผู้นำนักศึกษา ด้านกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2563 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์ เป็นประธานเปิดโครงการวัตถ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1554

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 1.นายปาณพล มีเพียร 2.นายอนิรุต สุทธินันท์ 3.นายธีรชัย สุขส่ง ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการสร้างสื่อวีดีท

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1553

ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมใหญ่ของ บริษัทไทยนำมันสำปะหลัง จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษเพื่อบรรยายหลักสูตรอบรมยกระดับฝีมือแรงงา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1552

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิพากษ์ รายงานภาวะเศรษฐกิจ จังหวัดหนองคาย ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย โดยมีคลังจังหวัดหนองคาย เป

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1550

เมื่อวันที่ 15 มิถุนยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้ทำพิธีลงนาม MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับบริษัท ศรีเชียงใหม่อ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1549

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายใน "โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ.2563" กิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัย

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1546

คณะกรรมการประสานงานด้านบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์” เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แก่คณาจารย์และบุคลากร วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง NKC Innovation Park ชั้น 1 อาคารเ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1540

วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดนำเสนอสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 14 คน โดยนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติสหกิจในสถานประกอบการโรงแรม สายการบิน บริษัทจัดนำเที่ยว และบริษัทด้าน MICE ในปีนี้ทางหลักสูตร ให

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1535

            มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ส่งตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมจำหน่ายฉลากและเปิดหลอดกาชาด ประจำปี 2563 เนื่องในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 20.00 น. – 23.00 น. ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ อ.เมืองหนองคาย จ.ห

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1534

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้นำเจลล้างมือที่จัดทำชึ้นโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มอบให้กับให้กับส่วนราชการ ณ จุดตรวจท่าเรือห

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1536

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1407 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการแปลทางธุรกิจ ให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา944241 การแปลทางธุรกิจ 1 จำนวน 80 คน โดยจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพนักแปลและล่าม”

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1532

วันที่ 2-4มีนาคม 2563 หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดย ดร.จตุราพร สีหาบุตร และ ดร.อังต์วรา ณ สุนทร นำนักศึกษาชั้นปีที่2 ศึกษาดูงานภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ ณ เมืองพัทยา ชลบุรี การเดินทางครั้งนี้ นักศึกษาได้รับฟังการบรรยาย

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1529

วันที่ 1 มีนาคม 2563  สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ได้เชิญอาจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายในรายวิชาของทั้งหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1530

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนจังหวัดหนองคาย “กิจกรรมการตรวจความพร้อมของหน่วยงานปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1528

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง KKU NKC Music award 2020 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK2217 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท ในการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1533

เมื่อวันพุธที่ 26 ก.พ.63 คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์จากฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ