รอบรั่ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1271

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการตลาดหลักทรัพย์จำลอง คณะบริหารธุรกิจ มข. วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้บริหารระดับสูงที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร Mini Master of Business Administration for Executive (Mini MBA for Executi

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1269

วันที่ 6 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทุกคณะเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1268

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม NK1407 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1264

ในระหว่างวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมภาษาเวียดนาม อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ อ.เมือง จ.หนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ  หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างป

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1260

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. – 13.00 น. ณ ห้องประชุม NK 1407 อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนึ่งในผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1259

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. – 13.00 น. ณ ห้องประชุม NK 1407 อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนึ่งในผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1258

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้และสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ให้กับนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีทีี่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มีความรู้และมีทักษะ ในกา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1257

วันที่ 18 ส.ค. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีวางพานพุ่มเงิน-ทอง ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ณ ห้องประชุม

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1262

ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 13 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 “KKU Nong Khai Fair 2018” โดยมหาวิท

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1256

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้ารวมกิจกรรมโครงการ “ผู้ว่าฯ ชวนเดินหมอชวนวิ่ง คนหนองคายสุขภาพดีด้วยกัน 100 วัน 1 ล้านกิโล คนตำบลหนองกอมเกาะสุขภาพดี มีความสุข” โดยมีนายอุดร บุญจันทร์ นายกองค์กา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1249

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 น. ณ ลานอนุสาวรีย์ ในหลวงรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย สำนักงานจังหวัดหนองคาย ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และในเวลา 08.30 น. ณ หอปนะชุม

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1248

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นำโดยนายละมุณ กั้งจำปา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย และบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย แสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) และจุดเ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1247

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561  ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1245

วันที่ 9 ส.ค.61 ณ ห้องประชุม NK1407 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : เส้นทางสู่ความสำเร็จในวิชาชีพกฎหมายและความหลากหลายในสายอาชีพกฎหมาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาให้สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ รวมทั้งเตรียมความพร้อมส

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1244

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หัวหน้าโครงการค่ายอาเซียนเคลื่อนที่ ปีที่ 3 พร้อมด้วย ดร.มัลลลิกา สมพลกรัง และอาจารย์ปรัชญา หมื่นอภัย ได้ดำเนินโครงการค่ายอาเซียนเคลื่อนที่ ปีที่ 3 ที่โรงเรียนห

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=341

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นางดารารัตน์ อุ่นคำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำบุคลากร วิทยาเขตหนองคาย ร่วมพิธีวางพว

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=343

รศ.ดร.รังสรรค์ เนียมสนิทรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ นำทีมฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ อัตรกำลัง โครงสร้าง การใช้ประโยชน์จากที่ดิน และประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกับผู้บริหารวิทยาเขตหนองคาย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=345

มข.วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมแข่งขัน หนองคาย แดนซ์ซ่า คาร์นิวัล ฉลองครบรอบ 20 ปี สะพานไทย – ลาว จังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ จัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี สะพานมิตรภาพไทย – ลาว นับแต่เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวัน

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=346

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณข้างอาคารสำนักงานบริหาร วิทยาเขตหนองคาย โดยมี ผศ.ดร.อนุชา นิลประพันธ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานและกล่าวอวยพรแก่บุคลากร วิท

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=347

มข.วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับจังหวัดหนองคาย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2557 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มข.วิทยาเขตหนองคาย ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 จังหวัดหนองคาย เข้ารดน้ำขอพรพ่อเมืองหนองคาย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหว