รอบรั่ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1296

วันที่ 13 ต.ค. 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นางชาติภร เมืองโครต มุงคุณแสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย นำบุคลากรวิทยาเขตหนองคาย ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1293

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ดร.สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ รองคณบดี และคณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ เดินทางไปยังโรงแรม Crowne Plaza Vientiane ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อหารือความร่วมมื

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1292

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล และดร.มัลลิกา สมพลกรัง ได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 15 คน (5 ทีม) เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 จั

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1286

วันที่ 27 – 29 กันยายน 2561 ณ ห้องตลาดหลักทรัพย์จำลอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกันต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัย วูลลองกอง (ออสเตรเลีย) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับ และต่อมามีการนำเสนอเศรษฐกิจไทยโดย ผู้

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1285

วันที่ 23-24 กันยายน 2561 ดร.จตุราพร สีหาบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ณ บ้านจอมแจ้ง บ้านเดื่อ และบ้านสีกาย จังหวัดหนองคาย จัดโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1284

เนื่องในวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็น “วันมหิดล” อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” เพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ล้วนเป็นรากฐานแห่งความเ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1280

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. ณ โรงแรมหนองคายธาราวิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมงาน “สภากาแฟสัญจร จังหวัดหนองคาย (Morning talk)” ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยมีนายจิร

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1279

ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ดำเนินการจัดโครงการ “การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนหนองกอมเกาะ” ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ได้ทำการอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1278

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ดำเนินการจัดโครงการ“คนต้นแบบต่อต้านยาเสพติด สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ” ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1277

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย ร่วมลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดหนองคาย โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการความรู้ผ่านการบูรณาการการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่ ไทยแลนด์ 4.0

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1276

วันที่ 7 ก.ย.61 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และมอบของเพื่อสนับสนุนกิจกรรม ในโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนต์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1281

มข.วิทยาเขตหนองคาย จัดบริการวิชาการแก่ชุมชน พัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนตำบลหนองกอมเกาะเพื่อเป็นโรงเรียนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนตำบลหนองกอมเกาะเพื่อเป็นโรงเรี

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1271

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการตลาดหลักทรัพย์จำลอง คณะบริหารธุรกิจ มข. วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้บริหารระดับสูงที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร Mini Master of Business Administration for Executive (Mini MBA for Executi

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1269

วันที่ 6 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทุกคณะเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1268

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม NK1407 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1264

ในระหว่างวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมภาษาเวียดนาม อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ อ.เมือง จ.หนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ  หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างป

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1260

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. – 13.00 น. ณ ห้องประชุม NK 1407 อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนึ่งในผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1259

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. – 13.00 น. ณ ห้องประชุม NK 1407 อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนึ่งในผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1258

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้และสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ให้กับนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีทีี่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มีความรู้และมีทักษะ ในกา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1257

วันที่ 18 ส.ค. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีวางพานพุ่มเงิน-ทอง ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ณ ห้องประชุม