รอบรั่ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1507

ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ให้เป็นวิทยากรในโครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลย

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1514

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK2217 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาและบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา บุคคลากร และนักวิจัย มีความรู้ความเข้าใจระบบการจัดเก็บสารเคมีเพื่อให้เกิ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1505

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันค

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1503

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีชื่นชมยินดีบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยในช่วงเช้า เวลา 06.30 – 08.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยรศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1500

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมเป็นกรรมการฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน ในกิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย เพื่อการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ที่จังหวัดหนองคาย โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 1. Half Marathon ระยะ 21 กิโลเม

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1499

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม NK1404 อาคารสำนักงานบริหาร นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เข้ารับทุนการศึกษา "ทุนโปรลีเกิลไทย" จาก บริษัท โปร ลิเกิล แอนด์ ไอ.พี.จำกัด (“บริษัทฯ”) สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายในประเทศไทย และ "ทุนปัญญวุฒิ" และจากครอบครัวปัญญวุฒิ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1498

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม NK 2217 และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัด “โครงการจุดประกาย สำหรับนักเรียนผู้มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1497

นักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business, IB) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้แก่ นางสาวปานทิพย์ นารินทร์ นางสาวสุภาวดี เครือสุวรรณ  นางสาวจิตรศราภรณ์  วรรณปะใด และนางสาวภัทธนนันท์  ขันทะเนตร์ ได้เข้าร่วมแข่งขันโครงการ IDE Accelerator 2019 การบ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1495

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ  คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หัวหน้าโครงการ พร้อมกับ อ.สิริกานต์ สุวรรณผู คณะศิลปศาสตร์  และผู้ช่วยนักวิจัยนำเสนอผลการวิจัยโครงการ”แนวทางการ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1494

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย นายอดิพงษ์ ไชยสิทธิ์ ตัวแทนสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตหนองคาย  เข้าร่วมงานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1493

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์จตุราพร สีหาบุตร นำนักศึกษาในหลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ ชั้นปีที่ 1 รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวและ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชา MICE Management เข้ารับฟังการบรรยายและร่วม workshop “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ MICE C

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1492

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม NK1404 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับกองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมองค์กรการทำงานกับคนญี่ปุ่น โดยมูลนิธิ Human Resources Japan ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับท

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1491

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.62 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ขึ้น ณ บริเวณศาลาพระแก้วริมสระน้ำ วิทยาเขตหนองคาย เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ทั้งนี้มี ผ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1490

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนวิชา 962 451 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL TRADE THEORY AND POLICY) ไปฟังบรรยายพิเศษ ที่

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1489

กฐินสามัคคี มข.วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2562 ถวาย ณ วัดป่าวิเวกอุปถัมภ์ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมถวายผ้

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1488

วันที่  27 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา สมพลกรัง อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1- 4 จำนวน 15 คน เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดั

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1487

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การส่งเสริมการค้าชายแดน การจัดการการขนส่ง และการสร้างความร่วมมือทางการลงทุนระหว่างประเทศ” ในรายวิชาสัมมนาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (Semina

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1486

วันที่ 23 ตุลาคม 2562  เวลา18.30 น. ณ ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายละมุณ กั้งจำปา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมพิธีจุดเที

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1485

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล  หัวหน้าสาขาสังคมศาสตร์ ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Analysis of the Processed Pine

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1484

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล หัวหน้าสาขาสังคมศาสตร์ ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินและปิดโครงการพัฒนา Application การว