รอบรั่ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1495

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ  คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หัวหน้าโครงการ พร้อมกับ อ.สิริกานต์ สุวรรณผู คณะศิลปศาสตร์  และผู้ช่วยนักวิจัยนำเสนอผลการวิจัยโครงการ”แนวทางการ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1494

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย นายอดิพงษ์ ไชยสิทธิ์ ตัวแทนสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตหนองคาย  เข้าร่วมงานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1493

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์จตุราพร สีหาบุตร นำนักศึกษาในหลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ ชั้นปีที่ 1 รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวและ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชา MICE Management เข้ารับฟังการบรรยายและร่วม workshop “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ MICE C

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1492

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม NK1404 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับกองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมองค์กรการทำงานกับคนญี่ปุ่น โดยมูลนิธิ Human Resources Japan ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับท

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1491

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.62 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ขึ้น ณ บริเวณศาลาพระแก้วริมสระน้ำ วิทยาเขตหนองคาย เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ทั้งนี้มี ผ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1490

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนวิชา 962 451 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL TRADE THEORY AND POLICY) ไปฟังบรรยายพิเศษ ที่

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1489

กฐินสามัคคี มข.วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2562 ถวาย ณ วัดป่าวิเวกอุปถัมภ์ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมถวายผ้

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1488

วันที่  27 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา สมพลกรัง อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1- 4 จำนวน 15 คน เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดั

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1487

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การส่งเสริมการค้าชายแดน การจัดการการขนส่ง และการสร้างความร่วมมือทางการลงทุนระหว่างประเทศ” ในรายวิชาสัมมนาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (Semina

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1486

วันที่ 23 ตุลาคม 2562  เวลา18.30 น. ณ ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายละมุณ กั้งจำปา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมพิธีจุดเที

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1485

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล  หัวหน้าสาขาสังคมศาสตร์ ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Analysis of the Processed Pine

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1484

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล หัวหน้าสาขาสังคมศาสตร์ ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินและปิดโครงการพัฒนา Application การว

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1482

วันที่ 23-24 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ขององค์กร ABEST 21 ที่ FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS, UNIVERSITAS BRAWIJAYA เมือง MALANG ประเทศอินโ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1480

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมสมทบทุน โครงการผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น ประจำปี 2562 เพื่อจัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนา ห้องสุขา โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นให้เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ในสภาพปัจจุบันด้านอาคารสถานที่ไม่เพียงพอ โดยเฉ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1481

เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 นายสุพีระ วรแสน พนักงานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้แก่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพและทิศทางการพัฒนาโครงการ อพ.ส

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1478

วันที่ 4-6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.จตุราพร สีหาบุตร ดร.อังค์วรา ณ สุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราฎร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สุระวณิชกุล นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย บูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการชุมชมกับการเรีย

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1477

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1407 อาคารสำนักงานบริหารวิทยาเขตหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม หมื่นฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอุดรพัฒนาการ จากจังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิทยาศา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1475

วันที่ 6 กันยายน 2562 สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ ที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1474

วันที่ 11 กันยายน 2562 สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร (IQA) ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดกา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1473

               เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีมุทิตาจิต แก่บุคคลากรผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานในพิธีโดยมีผู้บริหาร พร้อมทั้งบุคลาก