รอบรั่ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1482

วันที่ 23-24 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ขององค์กร ABEST 21 ที่ FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS, UNIVERSITAS BRAWIJAYA เมือง MALANG ประเทศอินโ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1480

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมสมทบทุน โครงการผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น ประจำปี 2562 เพื่อจัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนา ห้องสุขา โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นให้เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ในสภาพปัจจุบันด้านอาคารสถานที่ไม่เพียงพอ โดยเฉ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1481

เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 นายสุพีระ วรแสน พนักงานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้แก่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพและทิศทางการพัฒนาโครงการ อพ.ส

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1478

วันที่ 4-6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.จตุราพร สีหาบุตร ดร.อังค์วรา ณ สุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราฎร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สุระวณิชกุล นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย บูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการชุมชมกับการเรีย

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1477

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1407 อาคารสำนักงานบริหารวิทยาเขตหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม หมื่นฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอุดรพัฒนาการ จากจังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิทยาศา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1475

วันที่ 6 กันยายน 2562 สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ ที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1474

วันที่ 11 กันยายน 2562 สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร (IQA) ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดกา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1473

               เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีมุทิตาจิต แก่บุคคลากรผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานในพิธีโดยมีผู้บริหาร พร้อมทั้งบุคลาก

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1472

วันที่ 5 กันยายน 2562 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความกตัญญูกต

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1471

วันที่ 2 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร (IQA) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น&nb

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1470

สำนักบริการวิชาการร่วมกับสาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ จัดโครงการบริการวิชาการ “นิติศาสตร์ สาน-สร้างชุมชน ครั้งที่ 2” ขึ้น เพื่อบริการวิชาการ นำองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเข้าไปเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่และให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน อันเป็นการสร้างเครือข่ายด้านกฎหมาย

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1467

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ดำเนินการจัดพิธีวางพานพุ่มทองและพุ่มเงินถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุม NK2217 อาคารเรียนรวมและป

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1466

ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 “KKU Nong Khai Fair 2019” 

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1468

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง NK2302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการ “กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับหน่วยงานทางการศึกษาในเขตภาคตะ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1469

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นางสาวจุไรรัตน์ สิงห์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Free Workshop ผู้ประกาศข่าว Campus Star Young Reporter Season 2 จัดโดยนิตยสารและเว็บไซต์ Campus Star ร่วมกับ MONO29 ในเครือ โมโน กรุ๊ป ณ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1465

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ถักถองานวิจัยท้องถิ่น ก้าวไกล สู่สากล จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และภาคีเครือข่า

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1464

เมื่อวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 สาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการกิจกรรม วันรพี 62 ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ ห้องศาลจำลองอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการชั้น 2 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงวันสำคัญของนักกฎหมาย และสร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษาในการพัฒ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1463

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK 2217 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดงาน วันอาเซียน 2562 (ASEAN DAY 2019) โอกาสนี้ นายณัฐวัสส์ วิริยาน

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1461

วันที่ 12 ส.ค.62 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1460

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา