รอบรั่ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1472

วันที่ 5 กันยายน 2562 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความกตัญญูกต

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1471

วันที่ 2 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร (IQA) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น&nb

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1470

สำนักบริการวิชาการร่วมกับสาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ จัดโครงการบริการวิชาการ “นิติศาสตร์ สาน-สร้างชุมชน ครั้งที่ 2” ขึ้น เพื่อบริการวิชาการ นำองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเข้าไปเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่และให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน อันเป็นการสร้างเครือข่ายด้านกฎหมาย

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1467

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ดำเนินการจัดพิธีวางพานพุ่มทองและพุ่มเงินถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุม NK2217 อาคารเรียนรวมและป

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1466

ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 “KKU Nong Khai Fair 2019” 

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1468

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง NK2302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการ “กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับหน่วยงานทางการศึกษาในเขตภาคตะ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1469

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นางสาวจุไรรัตน์ สิงห์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Free Workshop ผู้ประกาศข่าว Campus Star Young Reporter Season 2 จัดโดยนิตยสารและเว็บไซต์ Campus Star ร่วมกับ MONO29 ในเครือ โมโน กรุ๊ป ณ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1465

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ถักถองานวิจัยท้องถิ่น ก้าวไกล สู่สากล จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และภาคีเครือข่า

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1464

เมื่อวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 สาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการกิจกรรม วันรพี 62 ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ ห้องศาลจำลองอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการชั้น 2 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงวันสำคัญของนักกฎหมาย และสร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษาในการพัฒ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1463

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK 2217 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดงาน วันอาเซียน 2562 (ASEAN DAY 2019) โอกาสนี้ นายณัฐวัสส์ วิริยาน

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1461

วันที่ 12 ส.ค.62 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1460

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1459

ในวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนผู้จะก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยการสร้างกระบวนกา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1458

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพาน้องใหม่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กว่า 400 คน “เดินไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองหนองคายเชื่อมสัมพันธ์พี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา 2562” แสดงพลังสามัคคีร่วมใจเดินไหว้ศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ อนุสรณ์สถานเทิดทูนความดีของวีรบุรุษในการ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1448

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขอแสดงความยินดีกับ ท่านธนิจ มุงคุณแสน (ศิษย์เก่าสาขานิติศาสตร์ รุ่น 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ในโอกาสเข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่ง “ผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม&r

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1449

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ อารมณ์และสังคม สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปี 1 ณ ห้องประชุม NK 1407 อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น 4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้า

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1450

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุม NK1407 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ จัดสัมนาเรื่อง Same-Sex marriage ระหว่าง Hue University, University of law และ Khon Kaen University Nong Khai Campus โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการให้เกียรติบรรยายพิเศษ และ Dr

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1451

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ร่วมประเพณีร้องเพลงสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อสร้างความอบอุ่นความรักสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความประทับใจระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ก่อให้เกิ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1452

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำคณาจารย์ บุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษา จัดพิธีบวงสรวงศาลปู่ใหญ่หนองกอมเกาะ โดยนิมนต์พระสงฆ์ 5 รูป ทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นคณะนางรำ จำนวนกว่า 20 คน พร้อมใจรำบวงสรวง ถวาย

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1453

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.62 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายจัดกิจกรรมประเพณีร้องเพลงสถาบันประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬา มข.วิทยาเขตหนองคาย โดยมีน้องใหม่ กาลพฤกษ์ ช่อที่ 56 จำนวนกว่า 325 คน ร่วมร้องเพลงประจำสถาบัน โดยทำการทดสอบเพลงประจำสถาบันพร้อมกัน จากที่ได้ฝึกร้องเพลงมาจากก