รอบรั่ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1455

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 จำนวน 325 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความเข้าใจในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยรู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น และภาคภูมิใจในการเป็

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1441

วันที่ 12 ก.ค.62 นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 ณ วัดตอหมุน ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยได้ถวายจตุปัจจัยไทยทานและเทียนพรรษาเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์ และเพื่อเป

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1440

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 อาจารย์บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ภาษาอาเซียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญป็นวิท

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1439

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  หลักสุตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดประชุมคณะกรรรมการทวนสอบรายวิชาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1438

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองอุดรธานี เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2562 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย ดร.บัณฑิต ขวาโยธา ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นำคณาจารย์และนักศึกษาจาก HUE UNIVERSITY OF LAW สาธารณรัฐสังคมนิยม

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1437

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเป็นประธานคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาและหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการเงิน ปีการศึกษา 2561 คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ผู้ช่

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1436

วันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.จตุราพร สีหาบุตร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำนักศึกษารายวิชา 949 825 Business Opportunity Evaluation and New Venture Creation in GMS Countries จำนวน 6 คน ศึกษาดูงาน ณ กรุงย่างกุ้งและเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า  การศึ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1434

วันที่ 4 ก.ค.62 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากร ณ ห้องอาหารช่อคูณคำ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ โดยมี ผู้

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1433

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาศาตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรม "สิทธิบัตรและการเขียนคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร" ณ ห้องประชุม NK1404 อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น 4 การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความร

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1431

ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าร่วมและนำเสนบทความวิจัย เรื่อง Factors Influence the Processed Pineapple Export of Thailand ที่ University Kuala Lumper (UNI KL), Malaysia ในการประ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1430

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ให้เกียรติต้อนรับ คณะผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1435

วันที่ 26 มิย.2562 เวลา 7.00 น. นักศึกษา พร้อมทั้งบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลังเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีนายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานและกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรมเดินรณรงค์เริ่มจากบริเวณลานเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านสี่แยกพญา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1426

ระหว่างมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร Mini MBA for Executive รุ่นที่ 2 สำหรับผู้บริหารระดับกลาง  และได้มีการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรขึ้นในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฎิบัติการโรงแรมอาหารช่อคูณคำ คณะบริหารธุรกิ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1425

คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ปีที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 จนถึงเดือน  พฤษภาคม 2562 ภายใต้ความรับผิดชอบของ ผู้ช่

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1423

ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 256 ณ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (Nong Khai Business School, NBS) ได้รับเชิญจากวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ให้เป็นวิทยากรเรื่องการเป็นผู้

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1422

ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 256 ณ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (Nong Khai Business School, NBS) ได้รับเชิญจากวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ให้เป็นวิทยากรเรื่องการเป็นผู้

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1420

เมื่อวันที่ 14-15  มิถุนายน 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1419

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ด่านพรมแดนมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกิจกรรมวิ่ง“ก้าวคนละก้าว” ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็ก ๆ ภาคอีสาน โดยมูลนิธิก้าวคนละก้าว นำโดยนายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือตูน บอดี้สแลม ร่วมกับจังหวัดหนองคาย ซึ่งก่อนเริ่มวิ่ง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1416

ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์  อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้นำผู้ช่วยวิจัย และนักศึกษา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1414

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนรวมและ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดบริการวิชาการแก่สังคม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5 มีคณาจารย์ นักเรียน จาก 3 โรงเรียน เข้าร่วมงานกว่า 70 คน โ