รอบรั่ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1430

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ให้เกียรติต้อนรับ คณะผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1435

วันที่ 26 มิย.2562 เวลา 7.00 น. นักศึกษา พร้อมทั้งบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลังเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีนายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานและกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรมเดินรณรงค์เริ่มจากบริเวณลานเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านสี่แยกพญา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1426

ระหว่างมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร Mini MBA for Executive รุ่นที่ 2 สำหรับผู้บริหารระดับกลาง  และได้มีการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรขึ้นในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฎิบัติการโรงแรมอาหารช่อคูณคำ คณะบริหารธุรกิ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1425

คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ปีที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 จนถึงเดือน  พฤษภาคม 2562 ภายใต้ความรับผิดชอบของ ผู้ช่

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1423

ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 256 ณ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (Nong Khai Business School, NBS) ได้รับเชิญจากวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ให้เป็นวิทยากรเรื่องการเป็นผู้

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1422

ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 256 ณ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (Nong Khai Business School, NBS) ได้รับเชิญจากวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ให้เป็นวิทยากรเรื่องการเป็นผู้

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1420

เมื่อวันที่ 14-15  มิถุนายน 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1419

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ด่านพรมแดนมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกิจกรรมวิ่ง“ก้าวคนละก้าว” ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็ก ๆ ภาคอีสาน โดยมูลนิธิก้าวคนละก้าว นำโดยนายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือตูน บอดี้สแลม ร่วมกับจังหวัดหนองคาย ซึ่งก่อนเริ่มวิ่ง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1416

ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์  อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้นำผู้ช่วยวิจัย และนักศึกษา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1414

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนรวมและ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดบริการวิชาการแก่สังคม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5 มีคณาจารย์ นักเรียน จาก 3 โรงเรียน เข้าร่วมงานกว่า 70 คน โ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1413

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้มีการจัดวันนำเสนอสหกิจศึกษา จากการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ในสถานประกอบการต่างๆ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1411

วันที่16-17 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้มีการจัดวันนำเสนอสหกิจศึกษา จากการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่4 ในสถานประกอบการต่างๆระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาปฏิบัติฝึกในสถานประกอบการโรงแรมและสาย

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1408

ระหว่าง วันที่ 1-5 เมษายน 2562 ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ ลงนามความร่วมมือกับ University of Georgia (UGA) ในหัวข้อเรื่อง “Academic Honesty” โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายที่ จะนำองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติ เรื่องดังกล่าวมาดำเนินการเพื่อให้ นักศึก

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1407

ระหว่างวันที่ 8-20 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพิมนต์ ปริวัติ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิระ หิรัญตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายกีฬาภูมิภาค การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ปฏ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1406

วันที่ 7-8 พฤาภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมการอบรมผู้ตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 (REFRESH) สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ณ อาคารพจน์ สารสิน

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1405

              เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดงานประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ครั้งที่ 6 “วิจัย สหวิทยาการ สู่นวัตกรรม” ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK 2217

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1404

เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. รักชนก แสงภักดีจิต คณะบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจและการสอนภาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ เข้าศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านวิจัย และการแลกเปลี

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1403

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณาจารย์ และบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมรับรับฟังการแนะนำและการประชาสัมพันธ์ภารกิจของฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ณ ห้องประชุม NK1407 อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น 4 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1402

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เดินทางเข้ารวมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดหนองคาย นำโดย นายละมุณ กั้งจำปา รักษาการ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1401

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เดินทางเข้ารวมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดหนองคาย นำโดย นายผดุงศักดิ์ อุ่นวิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน