รอบรั่ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1416

ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์  อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้นำผู้ช่วยวิจัย และนักศึกษา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1414

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนรวมและ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดบริการวิชาการแก่สังคม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5 มีคณาจารย์ นักเรียน จาก 3 โรงเรียน เข้าร่วมงานกว่า 70 คน โ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1413

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้มีการจัดวันนำเสนอสหกิจศึกษา จากการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ในสถานประกอบการต่างๆ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1411

วันที่16-17 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้มีการจัดวันนำเสนอสหกิจศึกษา จากการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่4 ในสถานประกอบการต่างๆระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาปฏิบัติฝึกในสถานประกอบการโรงแรมและสาย

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1408

ระหว่าง วันที่ 1-5 เมษายน 2562 ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ ลงนามความร่วมมือกับ University of Georgia (UGA) ในหัวข้อเรื่อง “Academic Honesty” โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายที่ จะนำองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติ เรื่องดังกล่าวมาดำเนินการเพื่อให้ นักศึก

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1407

ระหว่างวันที่ 8-20 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพิมนต์ ปริวัติ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิระ หิรัญตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายกีฬาภูมิภาค การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ปฏ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1406

วันที่ 7-8 พฤาภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมการอบรมผู้ตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 (REFRESH) สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ณ อาคารพจน์ สารสิน

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1405

              เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดงานประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ครั้งที่ 6 “วิจัย สหวิทยาการ สู่นวัตกรรม” ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK 2217

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1404

เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. รักชนก แสงภักดีจิต คณะบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจและการสอนภาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ เข้าศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านวิจัย และการแลกเปลี

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1403

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณาจารย์ และบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมรับรับฟังการแนะนำและการประชาสัมพันธ์ภารกิจของฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ณ ห้องประชุม NK1407 อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น 4 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1402

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เดินทางเข้ารวมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดหนองคาย นำโดย นายละมุณ กั้งจำปา รักษาการ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1401

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เดินทางเข้ารวมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดหนองคาย นำโดย นายผดุงศักดิ์ อุ่นวิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1400

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เดินทางเข้ารวมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดหนองคาย นำโดย นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยก

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1398

วันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 05.00 น. บริเวณด่านพรมแดนจังหวัดหนอง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย จำนวน 15 คน ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวสองฝั่งโขง ฉลองครบรอบ 25 ปี สะพานไทย-ลาว แห่งที่ 1 มีประชาชนชาวไทยและชาวลาวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกว่า

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1397

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 05.00 น. บริเวณบนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสองแผ่นดิน โดยมีพระสงฆ์ไทยและลาว จำนวน 125 รูป ออกเดินรับบิณฑบาตรบนสะพานมิตรภาพฯ&nbs

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1396

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ตัวแทนบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2562 นำโดยนายชานนท์ จันทราศรี หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุด พร

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1395

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยอาจารย์กิตติชัย นิลอุบล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเข้าและส่งออก จำนวน 49 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรหนองคาย โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัยโรจ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1394

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 22 เม.ย. 62 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหลังเก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย และ ผศ.ดร.ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย นำบุคลากรวิทยาเขตหนองคาย ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชก

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1393

วันที่ 11 เม.ย. 62 ณ บริเวณสามแยกสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ถนนเฉลิมพระเกียร์ติ จ. หนองคาย ผศ.ดร.กริซ แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษา สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย แต่งกายด้วยชุดคอสเพลย์ สร้างสีสัน ร่วมรณค์ขับขี่ปลอดภัยในวันสงกรานต์ ซึ่งได้รับการตอบ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1392

วันที่ 10 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการ "มหาสงกรานต์ อีสานโฮมฮัก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2562" โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บ