รอบรั่ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1375

ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ส่งโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ชื่อ ถังขยะอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพ (Smart bin using image processing)  ประกอบด้วย นายชยัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1374

          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 7.00 น. ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมทั้งบุคลากรและนักศึกษา กว่า 100 คน เข้

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1373

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมและเป็นกรรมการห้องย่อยสำหรับการนำเสนอบทความวิจัย แบบ Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาระดับ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1368

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เดินรณรงค์แต่งกายชุดคอสเพลย์ เพื่อให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิเศก ชัย

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1365

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานร้านมัจฉากาชาด งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 192 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาดประจำปี 2562 โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ได้จัดให

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1361

วันที่ 8 มีนาคม 2562 คณาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐ์ธนิน เอื้อศิลป์ และดร.มัลลิกา สมพลกรัง ได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และ 3 ไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1362

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศูนย์ราชการ จังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย นา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1358

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย   ได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป วช. ปีงบประมาณ 2562 โดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ใ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1359

มข.วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีบวงสรวง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ 21 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1354

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ห้อง NK1407 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการ อบรม “การสืบสวนสอบสวนการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา” รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมในระบบการสืบสวนสอบสวนการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสถานศึกษ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1355

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2562 ณ ห้อง NK 4203 อาคารวันชัย  สุ่มเล็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่ว

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1351

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตหนองคายร่วมกับกลุ่มการกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุด

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1350

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานบริหาร ดร.สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ ตัวแทนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้ามอบกระเช้าขอพรปีใหม่ ท่านผู้ช้วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อเป็นการกระชับความสัมพั

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1348

ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (Nong Khai Business School, NBS) ร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการของครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research Uni

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1347

ในวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (Nong Khai Business School, NBS) ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริหารระดับต้นที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร Mini Master of Business Administration for Young Executive (Mini MBA for Young Exec

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1346

ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (Nong Khai Business School, NBS) ได้รับเชิญจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือหนองคาย ให้เป็

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1343

       เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562  เวลา 8.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย   โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์  และ นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็น

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1342

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ หอประจักษ์ศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย นายละมุณ กั้งจำปา รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 โดยมีนายรณ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1341

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายพงศกร กาฬภักดี นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมโครงการนำเสนอและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 คว้ารางวัลชนะ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1339

วันที่ 11 ม.ค.62 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบที่ 1 และ โครงการเด็กดีมีที่เรียน รอบที่ 1 โดยมีนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์จำนวน 203