รอบรั่ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1390

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยผศ.ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้จัดงานทำบุญคณะฯ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 7 ของการจัดตั้งคณะฯ ซึ่งเป็นพิธีที่ยึดถือสืบต่อกันมา เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1388

วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายละมุณ กั้งจำปา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย และนางศิริวรรณ จิ๋วแหยม หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ วิจัย และพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมงานในพิธีทำน้

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1389

วันที่ 6 เมษายน 2562 ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดหนองคาย นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย และบุคลากรวิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วม "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์" โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1387

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 คณะศิลปศาสตร์นำโดยอาจารย์ภควดี ไชยศิริ และอาจารย์กิตติชัย นิลอุบล คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ  กองสื่อสารองค์กร มหาวิทย

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1386

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม NK1407 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองค

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1385

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.จตุราพร สีหาบุตร อาจารย์ประจำรายวิชา Meeting, Incentive, Convention, Exhibition in GMS Countries นำนักศึกษาชั้นปีที่4 หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 35คน รับฟังการบรรยายและเรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์ประชุ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1384

ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดี ปุษยายนันท์ และ ดร.ธีระวุฒิ ธีตรานนท์ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เดินทางเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ “Centenary International conference on Advancement Science and Human

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1383

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป วช. ปีงบประมาณ 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอภูเรือ และศูนย์ส่งเสิมและเพิ่มประสิทธิภา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1382

วันที่ 25 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญและเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างโดยเป็นการประชุมเพื่อทบทวน พิจารณา และปรับปรุง ร่างรายงานภาวะเศรษฐกิจ จังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมีนาคม

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1379

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย นายละมุณ กั้งจำปา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย จำนวน 10 คน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1377

      เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมการถ่ายทอดนโยบาย และรับความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 – 2566  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุม  พร้อม

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1376

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าร่วม โครงการรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทสเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมท

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1375

ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ส่งโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ชื่อ ถังขยะอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพ (Smart bin using image processing)  ประกอบด้วย นายชยัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1374

          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 7.00 น. ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมทั้งบุคลากรและนักศึกษา กว่า 100 คน เข้

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1373

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมและเป็นกรรมการห้องย่อยสำหรับการนำเสนอบทความวิจัย แบบ Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาระดับ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1368

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เดินรณรงค์แต่งกายชุดคอสเพลย์ เพื่อให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิเศก ชัย

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1365

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานร้านมัจฉากาชาด งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 192 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาดประจำปี 2562 โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ได้จัดให

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1361

วันที่ 8 มีนาคม 2562 คณาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐ์ธนิน เอื้อศิลป์ และดร.มัลลิกา สมพลกรัง ได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และ 3 ไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1362

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศูนย์ราชการ จังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย นา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1358

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย   ได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป วช. ปีงบประมาณ 2562 โดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ใ