รอบรั่ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1344

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. คณาจารย์พร้อมทั้งบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เข้าอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์ G Suite for Education สำหรับอาจารย์และบุคลากรวิทยาเขตหนองคาย ซึ่งจัดโดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิก

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1338

วันที่ 5 มกราคม 2562 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและการเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ รุ่นที่ 1 ได้รับเกี

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1337

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รศ.ดร.รักชนก แสงภักดีจิต คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และนายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เข้ามอบกระเช้าแก่ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ และท่านรองศาสตราจารย์ ดร. เกี

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1336

เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 นางชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย และนายละมุณ กั้งจำปา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ได้เดินทางเข้ามอบกระเช้าขอพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดหนองคาย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีให

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1335

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย และนางชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เข้ามอบกระเช้าขอพร นายจีรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และได้เข้านมัสการพระราชรัตนาลกรณ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1334

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย และนางชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เข้ามอบกระเช้าขอพร นายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ และนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1332

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญจากสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมพิจาณาและวิพากษ์ รายงานภาวะเศรษฐกิจ ปี 2561 และรายงานพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ ปี 2562 ของจังหวัดหนองคาย นโยบ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1331

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์  อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ   หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  และผู้ช่วยวิจัยประจำกลุ่ม กลุ่มวิจัยเศ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1330

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย บรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาอาชีพตามโครงการพระราชดำริ โด

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1329

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 คณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ให้บริการวิชาการโครงการ Mini MBA for Young Executive ให้กับโรงงานน้ำตาลกุมภวาปี และโรงงานน้ำตาลเกษตรผล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ได้เข้ารับฟังการน้ำเสนอโครงการต่างๆ ที่ใช้ความรู้จากการอบรมให้หลักสูตรไปพัฒนาธุรกิจ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1326

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวาระประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  (ครม.สัญจร) โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิกา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1327

5 ธ.ค.61 เวลา 6.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาเขตหนองคาย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 50 รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1328

คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ จัดพิธีซ้อมรับปริญญาพร้อมพิธีมุฑิตาสถาบันแสดงความยินดีต่อบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยในช่วงเช้า เวลา 06.30 – 08.00 น. ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ ร

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1319

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 25/2560 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า คณะสงฆ์โดยมาหเถรสมาคม ได้กำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแค่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักรา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1317

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หัวหน้าโครงการวิจัย ทุนวิจัยมุ่งเป้า ของสำนักงานกองทุนวิจัยแห่งชาติ (สกว.) ปีงบประมาณ 2560 ได้นำเสนอร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1316

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ไปฟังบรรยายพิเศษที่ด่านศุลกากรหนองคาย เกี่ยวกับการดำเนินงานของด่านศุลกากรหนองคาย พิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าและส่งออ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1315

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร. สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ รองคณบดี และคณาจารย์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการเงินธุรกิจ เดินทางไปยัง University of Finance and Business Administration (UFBA) เมือง Hung Yen  สาธารณรัฐส

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1311

กฐินสามัคคี มข.วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2561 ถวาย ณ วัดตอหมุน ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 ทอดถวาย ณ วัดตอหมุน ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยตั้งองค์กฐินสามัคคีในวั

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1309

วันที่ 14 พ.ย.61 เวลา 06.00 น. ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลเมืองหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ในโครงการผู้ว่าฯชวนเดิน หมอชวนวิ่ง คนหนองคายสุขภาพดี 100 วัน 1 ล้านกิโลเมตร ระยะทาง 3.2 ก.ม.จากลานเฉลิมพระเกียรติฯ สิ้นสุด ณ บริเวณ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1304

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561ณ ห้องประชุม NK1404 อาคารสำนักงานบริหาร บริษัท โปร ลิเกิล แอนด์ ไอ.พี. จำกัด ("บริษัทฯ") สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายในประเทศไทย โดย คุณประถมภรณ์ ฟังคำดี เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษากฎหมายในชื่อ "ทุนโปรลีเกิลไทย"