รอบรั่ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1359

มข.วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีบวงสรวง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ 21 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1354

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ห้อง NK1407 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการ อบรม “การสืบสวนสอบสวนการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา” รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมในระบบการสืบสวนสอบสวนการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสถานศึกษ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1355

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2562 ณ ห้อง NK 4203 อาคารวันชัย  สุ่มเล็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่ว

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1351

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตหนองคายร่วมกับกลุ่มการกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุด

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1350

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานบริหาร ดร.สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ ตัวแทนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้ามอบกระเช้าขอพรปีใหม่ ท่านผู้ช้วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อเป็นการกระชับความสัมพั

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1348

ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (Nong Khai Business School, NBS) ร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการของครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research Uni

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1347

ในวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (Nong Khai Business School, NBS) ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริหารระดับต้นที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร Mini Master of Business Administration for Young Executive (Mini MBA for Young Exec

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1346

ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (Nong Khai Business School, NBS) ได้รับเชิญจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือหนองคาย ให้เป็

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1343

       เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562  เวลา 8.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย   โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์  และ นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็น

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1342

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ หอประจักษ์ศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย นายละมุณ กั้งจำปา รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 โดยมีนายรณ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1341

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายพงศกร กาฬภักดี นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมโครงการนำเสนอและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 คว้ารางวัลชนะ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1339

วันที่ 11 ม.ค.62 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบที่ 1 และ โครงการเด็กดีมีที่เรียน รอบที่ 1 โดยมีนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์จำนวน 203

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1344

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. คณาจารย์พร้อมทั้งบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เข้าอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์ G Suite for Education สำหรับอาจารย์และบุคลากรวิทยาเขตหนองคาย ซึ่งจัดโดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิก

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1338

วันที่ 5 มกราคม 2562 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและการเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ รุ่นที่ 1 ได้รับเกี

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1337

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รศ.ดร.รักชนก แสงภักดีจิต คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และนายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เข้ามอบกระเช้าแก่ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ และท่านรองศาสตราจารย์ ดร. เกี

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1336

เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 นางชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย และนายละมุณ กั้งจำปา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ได้เดินทางเข้ามอบกระเช้าขอพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดหนองคาย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีให

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1335

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย และนางชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เข้ามอบกระเช้าขอพร นายจีรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และได้เข้านมัสการพระราชรัตนาลกรณ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1334

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย และนางชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เข้ามอบกระเช้าขอพร นายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ และนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1332

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญจากสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมพิจาณาและวิพากษ์ รายงานภาวะเศรษฐกิจ ปี 2561 และรายงานพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ ปี 2562 ของจังหวัดหนองคาย นโยบ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1331

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์  อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ   หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  และผู้ช่วยวิจัยประจำกลุ่ม กลุ่มวิจัยเศ