รอบรั่ววิทยาเขตฯ ย้อนหลัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1330

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย บรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาอาชีพตามโครงการพระราชดำริ โด

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1329

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 คณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ให้บริการวิชาการโครงการ Mini MBA for Young Executive ให้กับโรงงานน้ำตาลกุมภวาปี และโรงงานน้ำตาลเกษตรผล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ได้เข้ารับฟังการน้ำเสนอโครงการต่างๆ ที่ใช้ความรู้จากการอบรมให้หลักสูตรไปพัฒนาธุรกิจ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1326

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวาระประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  (ครม.สัญจร) โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิกา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1327

5 ธ.ค.61 เวลา 6.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาเขตหนองคาย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 50 รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1328

คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ จัดพิธีซ้อมรับปริญญาพร้อมพิธีมุฑิตาสถาบันแสดงความยินดีต่อบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยในช่วงเช้า เวลา 06.30 – 08.00 น. ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ ร

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1319

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 25/2560 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า คณะสงฆ์โดยมาหเถรสมาคม ได้กำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแค่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักรา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1317

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หัวหน้าโครงการวิจัย ทุนวิจัยมุ่งเป้า ของสำนักงานกองทุนวิจัยแห่งชาติ (สกว.) ปีงบประมาณ 2560 ได้นำเสนอร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษา

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1316

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ไปฟังบรรยายพิเศษที่ด่านศุลกากรหนองคาย เกี่ยวกับการดำเนินงานของด่านศุลกากรหนองคาย พิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าและส่งออ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1315

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร. สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ รองคณบดี และคณาจารย์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการเงินธุรกิจ เดินทางไปยัง University of Finance and Business Administration (UFBA) เมือง Hung Yen  สาธารณรัฐส

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1311

กฐินสามัคคี มข.วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2561 ถวาย ณ วัดตอหมุน ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 ทอดถวาย ณ วัดตอหมุน ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยตั้งองค์กฐินสามัคคีในวั

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1309

วันที่ 14 พ.ย.61 เวลา 06.00 น. ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลเมืองหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ในโครงการผู้ว่าฯชวนเดิน หมอชวนวิ่ง คนหนองคายสุขภาพดี 100 วัน 1 ล้านกิโลเมตร ระยะทาง 3.2 ก.ม.จากลานเฉลิมพระเกียรติฯ สิ้นสุด ณ บริเวณ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1304

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561ณ ห้องประชุม NK1404 อาคารสำนักงานบริหาร บริษัท โปร ลิเกิล แอนด์ ไอ.พี. จำกัด ("บริษัทฯ") สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายในประเทศไทย โดย คุณประถมภรณ์ ฟังคำดี เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษากฎหมายในชื่อ "ทุนโปรลีเกิลไทย" 

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1303

คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำสมุดสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคงานอนุรักษ์หนังสือ การทำสมุดเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ทั้งยังเป็นเทคนิคหนึ่งในงานอนุรักษ์หนังสือ กิจกรรมการทำสมุดเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ โดยบูรณาการจากการเรียนการสอน เป็นโอกาสดีที่จะช

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1300

วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่3 เดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ ประสบการณ์ นอกห้องเรียนเพื่อลงพื้นที่จริงพบผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1299

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมหัวหน้างานและบุคลากร ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk) ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมีแขวงทางหลวงหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงคมนาคม ได้เป็นเจ้าภาพสภากาแฟ จังหวัดหนองคาย ซึ่งจัดเพื่

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1298

วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ลานหน้าหน้าพระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1297

 เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ”ศาสตร์แห่งอาหารตะวันตก”  ให้แก่นักศึกษารายวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม โดยเชิญ เชฟต่อ สันติภาพ ต้นกันยา เชฟแห่ง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1294

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นายละมุณ กั้งจำปา ได้นำบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 57 รูป วางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1312

มข.วิทยาเขตหนองคาย จัดงานวิ่ง “มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ฮาล์ฟมาราธอน 2561” แลนขึ้นขัวเบิ่งโขง สถาปนาครบรอบ 20 ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับ จังหวัดหนองคาย แขวงทางหลวงจังหวัดหนองคาย ด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย ตำรวจภูธรจังหวัดหน

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1295

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ต.ค.61 เวลา 19.00 น. ณ ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว