ประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1517

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกhttp://bit.ly/2QDYG7Aโครงการเด็กดีมีที่เรียนhttp://bit.ly/2Nc0vGw 

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1512

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลุกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1511

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลุกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1509

ด้วย สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (the 9th ICADA 2020 - SSIS) ในหัวข้อหลัก “Development toward Asianization in the Digital Ear” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2562 – วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริม

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1506

ด้วย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ จะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” ในระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อมุ่งหวังให้มีการเตรียมตัวในการยื

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1502

ขออนุญาตประชาสัมพันธ ถึง บันฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกท่าน รบกวนดำเนินการทำแบบสอบถามสำหรับบัณฑิต (รับปริญญา ธ.ค.2562) ในสังกัดคณะของท่าน ประกอบด้วย 1. #คณะบริหารธุรกิจ การตอบแบบสอบถามบัณฑิต ชุดที่ 1 แบบสอบถามการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (รับปริญญา2562) "บัณฑิตทุกคน&qu

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1501

ประชาสัมพันธ์ มข.วิทยาเขตหนองคาย #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 4 คณะ / 14 สาขา / 1,126 ที่นั่ง  --------------------------- #เปิดรับสมัคร วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562 รอบ #PORTFOLIO 1. โครงการรับตรงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เกรดเฉลี่ย

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1496

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1479

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ตำแหน่ง ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 11 ตุลาคม 2562 หากพ้นกำ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1476

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายทุกท่าน ด้วยสำนักงานบริหารร่วมกับกองการต่างประเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดอบรมเชิงปฎิบัติการวัฒนธรรมองค์กรการทำงานกับคนญี่ปุ่น โดย Human Resources Japan ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล "" The Ministry of Education, Cul

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1462

โครงการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนตำบลหนองกอมเกาะ เพื่อเป็นโรงเรียนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 (การจัดการสอนวิทยาการคำนวณและสเต็มศึกษา) วันที่ 30 สิงหาคม 2562 – 1 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย -------------------------------------

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1457

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวันอาเซียน และการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 ฉบับชาวบ้าน" ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย --------------------------- หลักเกณฑ์การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ 'วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 ฉบับชาวบ้าน

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1443

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและภาคปฏิบัติและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ตำแหน่ง สังกัดสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย คลิกดูรายชื่อ ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1429

ปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

https://nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1428

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ร่วมส่งผลงานประกวด ในกิจกรรม Video Contest หัวข้อ “Inside 5minutes: the way to know the Faculty of Integrated Social Sciences (FISS) KKU NKC better” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562