ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์วิทยาเขตหนองคาย

ด้านการออกแบบเว็บไซต์

ด้านเนื้อหาของเว็บไซต์

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ