เปิดรับสมัครแล้ว!

1. โครงการผู้มีศักยภาพสูง

รอบที่ 1 Portfolio เกณฑ์การคัดเลือกต้องมีเรียงความขนาดความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาและ Portfolio 10 หน้า โดยคุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนในสังกัดโรงเรียนในกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ

2. โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รอบที่ 1 Portfolio เกณฑ์การคัดเลือกต้องมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.50 คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
สาขาวิชาการจัดการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

คณะสหวิทยาการ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 194 ปี เมืองหนองคาย

เมื่อเวลา 08.39 น. วันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ลานหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ อ.เมืองหนองคาย บุคลากร กองบริหารงานคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 194 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด ประจำปี 2564 ซึ่งถือเ

INTERDISCIPLINARY News

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสหวิทยาการ เปิดรับนักศึกษาใหม่ TCAS 64 รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย "เปิดรับนักศึกษาใหม่" ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS 64 รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 2 เปิดรับจำนวน 401 คน . เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 26 ม.ค. 2564 - 4 ก.พ. 2564 สมัครได้ที่ : https://admissions.kku.ac.th/regis_app/auth/login . โดยเปิดรับ จำนวน