แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
สาขาวิชาการจัดการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

อ.คณะสหวิทยาการ ผ่านการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ของ Judge Business School, University of Cambridge

23 มีนาคม 2564 - 25 พฤษภาคม 2564 ดร. จตุราพร สีหาบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผ่านการอบรมพัฒนาองค์ความรู้หลักสูตร Strategic Thinking for the CXO (Chief Exponential Officer) ของ Judge Business School, University of Cambridge (เรียนร