แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด Facebook
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
สาขาวิชาการจัดการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

คณะสหวิทยาการ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร สายวิชาการ

  เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม NK 1407 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร คณะสหวิทยาการ จัดโครงการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร คณะสหวิทยาการ ในหัวข้อ “เทคนิควิธีการเขียนอย่างไรให้ผ่าน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม ดังนี้