แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด Facebook
สาขาวิชาการจัดการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการเงินธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
Interdisciplinary Video

วิดีโอแนะนำคณะสหวิทยาการ

INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

คณะสหวิทยาการและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ปรึกษาหารือแนวทางด้านวิชาการ "การวิจัยการพัฒนาต้นแบบการผลิตหอยเชอรี่สีทอง"

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565  เวลา 13.00 - 16.00 น.ณ ห้องประชุม NKC 1403 อาคารบริหาร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ได้มีการปรึกษาหารือแนวทางด้านวิชาการ คือ การวิจัยการพัฒนาต้นแบบการผลิตหอยเชอรี่สีทอง ดร.สมบัติ  ส