แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด Facebook
สาขาวิชาการจัดการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

คณะสหวิทยาการ ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลหนองคาย เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงพยาบาลสนาม ในสถานการณ์โควิด เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ

INTERDISCIPLINARY News

ข่าวประชาสัมพันธ์