เปิดรับนักศึกษาใหม่!

รอบที่ 4 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2564

โดยเปิดรับจำนวน 13 สาขา ได้แก่

 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
 4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังการ
 6. วิชาเอกการเงินธุรกิจ
 7. วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
 8. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
 9. สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
 10. สาขาวิชาเศษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
 11. สาขาวิชานิติศาสตร์
 12. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 13. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ

แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชาการจัดการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะสหวิทยาการ จัดเสวนาด้านเศรษฐศาสตร์ ECON TALK (ผ่านช่องทาง ON LINE )

วันพฤหัสบดีบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดเสวนาด้านเศรษฐศาสตร์ ECON TALK เวลา 17.30-18.30 น. ผ่านช่องทาง ON LINE ในหัวข้อ การค้าชายแดนกับโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคอีสาน วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณ