เปิดรับนักศึกษาใหม่!

ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS 64 รอบที่ 2.2 (โควตา มข.)

โดยเปิดรับ จำนวน 620 ที่นั่ง จำนวน 13 สาขา ได้แก่

 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
 4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังการ
 6. วิชาเอกการเงินธุรกิจ
 7. วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
 8. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
 9. สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
 10. สาขาวิชาเศษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
 11. สาขาวิชานิติศาสตร์
 12. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 13. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ

แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชาการจัดการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

คณะสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

เมื่อวันที 7 พฤษภาคม 2564 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในองค์กร เพื่อ เสริมสร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากรผู้ที่มีความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ และได้รับก

INTERDISCIPLINARY News

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสหวิทยาการ มข. วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับนักศึกษาใหม่" ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS 64 รอบที่ 3 (Admission)

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับนักศึกษาใหม่" ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS 64 รอบที่ 3 (Admission) 📌เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 7 - 15 พ.ค. 2564 สมัคร CLICK ------------------------ ✅โดยมีที่นั่งสำรองสำหรับ รอบที่ 3 จำนวน 270 ที่นั่ง จำนวน 14 สาขา ได้แก่ 1. สาขาวิชาวิ