แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด Facebook
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) คณะสหวิทยาการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการเงินธุรกิจ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะสหวิทยาการ ได้จัดโครงการสัมมนาทางการบัญชี ครั้งที่ 4 (online)

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2564 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการสัมมนาทางการบัญชี ครั้งที่ 4 (online) หัวข้อ "การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี" โดยคุณปาริชาติ จิรวัชรา Partner, Risk Advisory Services Deloitte Thailand. ซึ่งมีผู