แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด Facebook
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชาการจัดการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

คณะสหวิทยาการ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 14 กันยายน 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โรงพยาบาลหนองคาย ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร บุคลากร กองบริหารงานคณะ นำหน้ากาก N95 ชุด PPE สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นมอบให้แก่โรงพยาบาลหนองคายเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถ

INTERDISCIPLINARY News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะสหวิทยาการฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดคณะสหวิทยาการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 92/2564) เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดคณะสหวิทยาการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1. การเรียนการสอนทุกรายวิชา ให้เป็นไปตามวัน เวลา ที่กำหนดใน มข.30 2. การจั