แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด Facebook
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) คณะสหวิทยาการ
ลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะสหวิทยาการ
สาขาวิชาการจัดการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการเงินธุรกิจ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
Interdisciplinary Video

วิดีโอแนะนำคณะสหวิทยาการ

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยห้องปฏิบัติการวิชาการเคลื่อนที่ (Mobile Labs)

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยห้องปฏิบัติการวิชาการเคลื่อนที่ (Mobile Labs) คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา จังหวัดหนองคาย ที่ผ่านมา

INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

คณะสหวิทยาการ เข้าร่วมพิธีราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว"

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ไตรเพิ่ม รองคณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมพิธีราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู