แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด Facebook
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) คณะสหวิทยาการ
ลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะสหวิทยาการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

อาจารย์คณะสหวิทยาการ ได้ลำดับ1 เหรียญทอง ของภูมิภาคเอเชีย กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและการจัดการ จาก AD Scientific Index 2022

เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา AD Scientific Index 2022 สถาบันจัดอันดับ World Scientist and University Rankings 2022 ชั้นนำของโลกได้รายงานผลการจัดอันดับในกลุ่มสาขาย่อยทางเศรษฐศาสตร์ คือ กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและการจัดการ (Tourism Economics and Management) ผลปรากฏว่า รองศาสตราจาร