...

คณะสหวิทยาการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคต้น ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท ป.เอก)

  • 02 ธันวาคม 2563
  • Jatupon
  • 1193 Views
คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาต้น
 
1. ปริญญาโท : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
2. ปริญญาเอก : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
เปิดรับสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://gs.kku.ac.th ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 096 - 8197551 รองศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล