ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer and Information Science

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer and Information Science)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Computer and Information Science)

ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ ความสนใจไฝ่รู้ หมั่นศึกษาตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/ วิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิต ที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
  1. มีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการ ตลาดแรงงาน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการทางด้าน คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติประยุกต์ วิทยาการคำนวณ และสามารถประยุกต์ใช้ใน งานด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมมีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานในด้านได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
  2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและริเริ่มสร้างสรรค์ โดยสามารถบูรณาการองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการทำงาน และสร้างสรรพัฒนางานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม
  3. มีทักษะทางด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทักษะเชิงเทคนิคที่ส าคัญในการค้นหาสารสนเทศ การวิเคราะห์การวิจัย การจัดการสมัยใหม่และมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงข้อมูลขนาดใหญ่ เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันได้
  4. มีความใฝ่รู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ ความใส่ใจห่วงใยต่อสังคม การเชื่อมโยงองค์ความรู้ การทำงานอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นผู้มีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการวิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
  1. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หรือเป็นไปตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม
  2. สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้น พื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 816/2552) 
  3. นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ครบทุกด้าน รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิจกรรม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1668/2557)
 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิทยาการสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบ ระบบงาน นักพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้ดูแลระบบ นักพัฒนาเทคโนโลยีเว็บ ผู้บริหารงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นักวิชาชีพใน สถานประกอบการของรัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับระบบงานคอมพิวเตอร์เป็นผู้ประกอบการทางด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ นักวิเคราะห์ธุรกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม