ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย      

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science  

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Sports and Exercise Science)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Sports and Exercise Science)                   

ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถอย่างกว้างขวางในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย    มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์
 1. มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม
 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ในการแก้ปัญหาการทำงานได้
 3. มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร  การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต
 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
 1. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 2. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 9
 3. เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 4. สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 5. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 6. การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้แนะนำการออกกำลังกาย /ครูฝึกเฉพาะบุคคล (Instructor / Personal Trainer) ครู อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ฝึกสอนกีฬา โค้ช ผู้ฝึกส่วนตัวสำหรับนักกีฬา อาชีพอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
รายละเอียดเพิ่มเติม