ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Environmental Science and Natural Resources

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Science (Environmental Science and Natural Resources)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Sc. (Environmental Science and Natural Resources)

ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้พร้อมสำหรับการทำงาน ตลอดจนการแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
 1. มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม
 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการแก้ปัญหาการทำงานได้
 3. มีความสามารถในการนำทักษะด้านการสื่อสาร  การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้
 4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและระบบนิเวศและมีทักษะทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสามารถทำการวิจัยเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งสามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ได้
 5. เป็นผู้ใฝ่รู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีจริยธรรม และคุณธรรมที่ดีในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
 1. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 9 ข้อ 31 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่
 2. สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 3. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 4. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 5. การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจำห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมภาคสนาม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษ
รายละเอียดเพิ่มเติม