ชื่อหลักสูต

ภาษาไทย :            นิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์

ภาษาอังกฤษ :         Bachelor of Law Program in Law

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :   น.บ. (นิติศาสตร์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :   Bachelor of Laws (Law)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :    LL.B. (Law)

ปรัชญา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยทักษะความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพทางกฎหมาย มีนิติทัศนะตามแบบแผนและครรลองแห่งประชาธิปไตย  ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งจริยธรรมนักกฎหมาย

วัตถุประสงค์ 
 1.  มีความรู้ทักษะทางวิชาการด้านกฎหมาย และทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพกฎหมาย
 2. มีทักษะการเรียนรู้เชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) สำหรับศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง
 3. มีนิติทัศนะ คุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมาย และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 
 4. มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์มีความสามารถใช้สารสนเทศการสื่อสารอย่างเหมาะสม มีความสามารถ ในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมายกับการแก้ไขปัญหาข้อเท็จจริงได้อย่างเหมาะ
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
 1. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 8 ข้อ 29 หรือระเบียบที่ปรับปรุงใหม่
 2.  สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฉบับที่ (771/2548) และฉบับที่ 816/2552)
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

สามารถทำงานด้านกฎหมายและที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหรือการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย

 1. ภาครัฐ
  • การประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย เช่น นิติกรประจำส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ ที่ปรึกษากฎหมายหรือนักกฎหมายประจำส่วนราชการ
  • หน่วยงานกระบวนการยุติธรรม เช่น นิติกรประจำหน่วยงาน ข้าราชการตำรวจ เจ้าพนักงาน บังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานคดีปกครอง นายทหารพระธรรมนูญ
  • เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
 2. ภาคเอกชน
  • การประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย เช่น ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น  
  • งานด้านกฎหมายในภาคเอกชน 
รายละเอียดเพิ่มติม