ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :       เศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน    

ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Economics Program in International Economics, Innovation and Sustainability

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :   ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :   Bachelor of Economics (International Economics, Innovation and Sustainability)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :    B.Econ. (International Economics, Innovation and Sustainability: IEIS)

ปรัชญา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างความยั่งยืน และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

วัตถุประสงค์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)  

                 1 วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

                        1) มีจิตสำนึกต่อจริยธรรม คุณธรรม มีจิตสาธารณะ และตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                        2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนมีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

                        3) มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และมีความรู้ด้านนวัตกรรม

                 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

                        PLO1 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย

                        PLO2 เป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศและด้านนวัตกรรม

                        PLO3 เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ มุ่งสร้างประโยชน์เพื่อสังคมโดยคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                 3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ เมื่อสิ้นปีการศึกษา

                         ชั้นปีที่ 1 นักศึกษามีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและทักษะการคำนวณขั้นพื้นฐาน

                         ชั้นปีที่ 2 นักศึกษามีความรู้ด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และความสามารถในการจัดการ ตลอดจนมีความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

                         ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสามารถและนำความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืนมาประยุกต์ใช้วิเคราะห์เศรษฐกิจภายในและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

                         ชั้นปีที่ 4 นักศึกษามีความรู้เฉพาะด้านและนำความรู้ไปใช้กับแนวทางประกอบอาชีพที่สนใจในอนาคต

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
  1. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 9
  2. สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
  3. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
  4. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาพื้นฐานไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือได้ไม่ต่ำกว่า C ทุกรายวิชา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  
  5. การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
  • งานในภาครัฐ เช่น เศรษฐกร นักวิจัย นักวิชาการ นักวิเคราะห์ข้อมูล ครูและอาจารย์ นักวิชาการงบประมาณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการภาษี นักวิชาการสรรพากร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ภาษี นักวิชาการคลัง นักวิชาการพาณิชย์ นักการทูต เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่สรรพสามิต นักวิชาการท่องเที่ยว นักวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น 
  • งานในภาคเอกชน เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแทนออกของ พนักงานสินเชื่อ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ ผู้สื่อข่าว นักวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ และบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักการตลาดดิจิทัล เกษตรกรอัจฉริยะ นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม