ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :            หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์        

ภาษาอังกฤษ :        Bachelor of Public Administration Program in Public  Administration

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :   รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :   Bachelor of Public Administration (Public Administration)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :    B.P.A. (Public Administration)

ปรัชญา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)เป็นหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบ โดยใช้สาระวิชาและภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนรู้ในระดับที่เหมาะสม เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐและอื่นๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพระดับต้น  มีจริยธรรม จรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงานมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจใช้ฐาน  การวิจัยในการทำงานมีความสามารถทางการสื่อสารและการใช้ภาษาสามารถในการวิเคราะห์และตีความสารสนเทศสถิติต่างๆและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆในการทำงานได้ รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานในองค์การได้ สามารถปรับตัวอยู่ในสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานในระดับอาเซียน

 วัตถุประสงค์
 1. มีความรู้ทางด้านวิชาการอย่างเป็นระบบในด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับอาเซียนและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเชิงกลยุทธ์ สามารถตัดสินใจและใช้ฐานการวิจัยในการทำงาน
 3. มีความสามารถทางการสื่อสารและการใช้ภาษาต่างประเทศ
 4. มีความสามารถในการวิเคราะห์และตีความสารสนเทศ สถิติต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการ
 5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานในองค์การได้ และสามารถปรับวิถีชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยมสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลายรับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 7. มีทักษะจรรยาบรรณทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
 8. มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
 1. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 9
 2. ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของหมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ำกว่า 2.00 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
 3. สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 4. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 5. นักศึกษาต้องได้รับการทดสอบหรือประเมินสมรรถนะทางภาษาอังกฤษก่อน
 6. ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ นักบริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆในองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ นักวิจัย เป็นต้น
 2. ภาคเอกชน นักบริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆในองค์กรภาคเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ประสานงานโครงการ นักวิชาการ นักวิจัย เลขานุการบริหาร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ นักวิเคราะห์ระดับต้น เป็นต้น
 3. องค์กรอิสระ นักบริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆในองค์กรอิสระ เช่น เจ้าพนักงานศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และนักบริหารองค์การระดับต้น เป็นต้น
 4. องค์การมหาชน นักบริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆในองค์กรมหาชน เช่น นักบริหารองค์การระดับต้น ผู้บริหารโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม