ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English for Business Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :     Bachelor of Arts (English for Business Management)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (English for Business Management

ปรัชญา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความเข้าใจอย่างกว้างขวาง และเป็นระบบในการใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ ทั้งสี่ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

วัตถุประสงค์
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ มีวินัย ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
 2. มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับกาลเทศะ และสอดคล้องตามวัฒนธรรมของภาษา สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ โดยใช้วิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะด้านในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยนำความรู้ภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะด้านไปประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาการทำงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อองค์กร
 4. มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในทุกบทบาท มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม มีทักษะความพร้อมด้านสังคม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร และการใช้ชีวิตในอนาคต
 5. มีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าข้อมูล นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
 1. 1. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
 2. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 9
 3.  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.0
 4. สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย   
 5. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 • ทั้งในภาครัฐและเอกชนในวงการอุตสาหกรรมและในวงการอุตสาหกรรมธุรกิจ เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่งานธุรการของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  เลขานุการ  ล่าม นักแปล บรรณาธิการ นักข่าว นักประชาสัมพันธ์ ครู อาจารย์ (โดยอาจต้องศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพิ่มเติมหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) ธุรกิจนำเข้า ส่งออก
 
รายละเอียดเพิ่มเติม