ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching English as a Foreign Language

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching English as a Foreign Language)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :  B.Ed. (TEFL)

ปรัชญา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ2562)เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตครูภาษาอังกฤษที่มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยสามารถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย มาช่วยในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด สามารถบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ และวิธีวิทยาการสอนที่หลากหลาย มาออกแบบหลักสูตรรายวิชา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน มีความรู้และเข้าใจวัฒนธรรมการใช้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตวิญญาณของความเป็นครูและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความพร้อมปฏิบัติงานและพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาชีพ เป็นบัณฑิตครูที่พึงประสงค์ของประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์
 1. เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ สามารถวางแผน ออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ศาสตร์การสอนอย่างหลากหลาย
 2. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากงานวิจัย สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
 3. เป็นผู้มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนได้อย่างลึกซึ้ง และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 4. เป็นผู้มีองค์ความรู้ทางศาสตร์ภาษาอังกฤษ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล มีความฉลาดดิจิทัล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก สามารถใช้และรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่    
 5. เป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีจิตวิญญาณและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  มีแผนการพัฒนาอาชีพและการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมอันดีงามของสังคมไทย
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
 1. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
 2. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 9
 3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาบังคับไม่ต่ำกว่า 2.00
 4. สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 5. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามประกาศของมหาวิทยา
 6. ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามกำหนดของหลักสูตรและมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ
 7. เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตรภายในเวลา 5-10 ปี และสอบประมวลผลการเรียนรู้โดยรวมก่อนจบการศึกษา (Exit Examination)
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

สามารถประกอบอาชีพครูและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม