หลักสูตร

 • 05 ตุลาคม 2563
 • Jatupon
 • 18764 Views

ระดับปริญญาตรี มีทั้งหมด 13 หลักสูตร

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ : วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ,วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์  (Bachelor of Science Program in Computer and Information Science) 
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science)
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Bachelor of Science Program in Environmental Science and Natural Resources)
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร (Bachelor of Science Program in Food Technology and Innovation)
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ (Bachelor of Science Program in Aquatic Animal Production Technology)
 6. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (Bachelor of Law Program in Law)
 7. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน (Bachelor of Economics Program in International Economics, Innovation and Sustainability)
 8. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Bachelor of Public Administration Program in Public  Administration)
 9. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (Bachelor of Accountancy Program)
 10. หลักสูตรบริหารธุกิจบัณฑิต : วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ / วิชาเอกการเงินธุรกิจ (Bachelor of Business Administration Program) 
 11. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ (Bachelor of Business Administration Program in Tourism and Hospitality Industry)
 12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (Bachelor of Arts Program in English for Business Management)
 13. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (Bachelor of Education Program in Teaching English as a Foreign Language)

ระดับปริญญาโท มีทั้งหมด 6 หลักสูตร

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) (Master of Science Program in Applied Bioresource Science (International Program))   
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (Master of Engineering Program in Electrical and Computer Engineering (International Program)
 3. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (Master of Laws Program in Laws)
 4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ (Master of Economics Program in Managerial and Strategy Economics)
 5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Master of Business Administration Program in Entrepreneurship and Innovation)
 6. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Master of Education Program in Educational Administration and Quality Development)

ระดับปริญญาเอก มีทั้งหมด 2 หลักสูตร

 1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) (Doctor of Philosophy Program in Applied Bioresource Science (International Program))
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (Doctor of Philosophy Program in Electrical and Computer Engineering (International Program))