สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

บุคลากรสาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชา
อ.ดร.สิริกานต์ สุวรรณผู
Lecturer Sirikarn Suvannapoo
อาจารย์