สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชา
ผศ.ดร.ประภาพิมนต์ ปริวัติ
Asst. Prof. Prapapimon Pariwat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.กานดา ศรอินทร์
Asst. Prof. Kanda Sorn-in
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.ธนัญชัย ดาศรี
Asst. Prof. Thananchai Dasri
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.นพคุณ บุญสิม
Asst. Prof. Noppakun Boonsim
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.อริยะ นามวงศ์
Asst. Prof. Ariya Namvong
ผู้ช่วยศาสตราจารย์