งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

บุคลากรงานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

นายดุสิทธิ์ วรรณชัย
Mr. Dusit Wanchai
พนักงานขับรถยนต์
นายมงคล ดอนประจง
Mr. Mongkol Donprajong
พนักงานขับรถยนต์
นายศิริชัย วะรังษี
Mr. Sirichai Warangsee
นายช่างเครื่องยนต์
นายสมบูรณ์ บุญรวม
Mr. Somboon Bunruam
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุสรณ์ แสนทวี
Mr. Anusorn Santawee
พนักงานช่างเทคนิค
นายเดชา สุโพธิ์
Mr. Decha Supho
พนักงานขับรถยนต์